پرسشهاي متداول
آیا در بیمارستان دیالیز انجام می شود؟
شماره کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین چند می باشد؟
کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین(ع) از چه ساعتی شروع میشود؟
در بیمارستان واحد رادیولوژی مجهز به دستگاه CR می باشد؟
پزشکان متخصص چه روزهایی در بیمارستان هستند؟
بیماران تصادفی برای سیر تکمیل پرونده خود چه مراحلی را طی نمایند؟
طریقه نوبت دهی سونوگرافی به چه صورت است؟
سونوگرافی در چه روزهای انجام میشود؟
آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟
ساعت ملاقات در بیمارستان از چه ساعتی شرع میشود؟
آیا در بیمارستان درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی انجام میگیرد؟
آیا در بیمارستان عکس برداری از کل بدن انجام میشود.
آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟
بیمار ما دارای دفترچه بیمه نمی باشد چه کار کنیم؟
آیا بیمه روستائی در زمان ترخیص باید دارای کد ارجاع باشد؟