چهارشنبه 8 شهريور 1396 همزمان با هفته دولت، آیین افتتاحیه بخش زایمان(اتاق های خصوصی زایمان) با حضور معاون فرماندار بوئین زهرا افتتاح شد.
ل   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
بب   
1396/6/8 چهارشنبه

ل   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
بصث   
1396/6/8 چهارشنبه

ل   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
ب   
1396/6/8 چهارشنبه
بث   
1396/6/8 چهارشنبه

بيشتر