بخش های درمانی
بخش های درمانی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 
نام بخش
تعداد تخت
بخش جراحی مردان
10
بخش جراحی زنان
10
بخش داخلی
10
بخش قلب و عروق
10
بخش اطفال
10
بخش ارتوپدی
10
بخش نوزادان
10
بخش زنان و زایمان
10
بخش اتاق عمل بستری
2
بخش ccu
4
بخش icu
3
بخش اورژانس
20