متون عمومي
                                                                
                                   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
                                                           بیمارستان امیرالمومنین(ع)
                                   
 فرم الکترونیکی ارزیابی وضعیت - رسیدگی به شکایات

لطفاً اطلاعات را درج نمائید
نام و نام خانوادگی بیمار:
کد کامپیوتری بیمار:
شماره پرونده:
تاریخ دریافت شکایات:
تاریخ ارئه شکایت:
تاریخ بررسی و حل و فصل:
نوع شکایت:
سایر موارد (لطفاً قید شود) :
منبع شکایت:
سایر موارد (لطفاً قید شود):
نحوه ارئه شکایات:
موضوع شکایت:
بررسی:
نتیجه:
مدیر رسیدگی:
رونوشت: