متون عمومي
                                                           
             فرم الکترونیکی نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
                                                      بیمارستان امیرالمومنین(ع)

لطفاً اطلاعات را درج نمائید.
نام گروه یا فرد پیشنهاد دهنده:
نام پدر:
واحد سازمانی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سمت (عنوان شغلی):
نوع استخدام:
تاریخ:
عنوان پیشنهاد:
روش فعلی:
روش پیشنهادی:
مزایای روش پیشنهادی:
امکانات مورد نیاز:
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده علامت زده شود: