متون عمومي
                                                                                
                                                        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین
                                                             بیمارستان امیرالمومنین(ع)

                پرسشنامه بررسی شاخص درصد رضایت مندی کادر پرستاری - اداری از وضعیت شغلی خود

همکار گرامی: پرسشنامه زیر جهت بررسی میزان رضایت شما از حیطه های مختلف شغلی و با هدف کاهش عوامل نارضایتی تهیه شده است . خواهشمند است با پاسخ صادقانه خود ما را در رسیدن به این هدف یاری نمائید.
فرم

لطفاً اطلاعات را درج نمائید.
نام:
نام خانوادگی:
واحد / بخش:
چقدر از اینکه در این شغل هستید رضایت دارید؟
چقدر سرپرست مستقیم موجبات ارتقای شغلی را فراهم آور
میزان رضایت شما از همکارانتان در بخش چقدر است؟
چقدر ار عملکرد سیستم اداری رضایت دارید؟
چقدر از حقوق و مزایای خود رضایت دارید؟
چقدر از میزان کارانه دریافتی خود رضایت دارید؟
چقدر از وضعیت بهداشت محل کار خود رضایت دارید؟
چقدرازمحیط فیزیکی(نور-صدا)محل کار خود رضایت دارید؟
چقدر از سیستم اطلاع رسانی محل کار خود رضایت دارید؟
چقدر از برخورد ارباب رجوع رضایت دارید؟
چقدر درمحیط کار به شان و منزلت شما احترام گذاشته؟
چقدر از امکانات رفاهی مرکز رضایت دارید؟
چقدر از امکانات رفاهی بخش خود رضایت دارید؟
چقدر از امکانات آموزشی محل کار خود رضایت دارید؟
چقدر برنامه آموزشی موجب ارتقاء مهارت شماشده است؟
چقدر از برخورد مدیران ارشد بیمارستان رضایت دارید؟
چقدر از برخورد مدیر بیمارستان رضایت دارید؟
چقدر از برخورد مدیر پرستاری بیمارستان رضایت دارید؟
چقدر امکانات موجود در محل کار ایمنی رضایت دارید؟
چقدر از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود رضایت دارید؟
چقدر از میزان اضافه کار خود رضایت دارید؟
چقدر از حجم کاری که هر شیفت دارید رضایت دارید؟
چقدر از نحوه ارزشیابی سالیانه خود رضایت دارید؟
امتیاز مکتسبه : از 92 امتیاز