متون عمومي
لیست کارگاه های آموزشی و فایل های ارئه شده


 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در اردیهشت ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در خرداد ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در تیر ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در مرداد ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در مهر ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در آبان ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در آذر ماه 1395

 لیست کارگاه های بیمارستان امیرالمومنین(ع) در دی ماه 1395

 پمفلت آموزشی پیشگیری و کنترل سرطان

 سرطان سینه چیست؟

 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 1

 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 2

 گزارش پرستاری و عواقب قانونی آن

 سندروم متابولیک

 احیای پیشرفته قلبی عروقی بالغین

 لیست کنفرانسهای درون بیمارستانی و درون بخشی مرکز آموزش درمانی کوثر

 احیای پیشرفته قلبی عروقی بالغین ACLS

 زایمان فیزیولوژیک

 کارگاه مراقبت های تغذیه ای در بیماران کلیوی

 کارگاه مروری بر کاربری تجهیزاتپزشکی

 آموزش تفکیک پسماند پزشکی

 لیست کارگاهای بیمارستان امیرالمومنین(ع) در اردیبهشت ماه 1396