بهداشت حرفه ای

                    واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 نام و نام خانوادگی: خانم مهندس سمیه پای بست

 سمت: مسئول بهداشت حرفه ای

 معرفی واحد بهداشت حرفه ای

 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی

  ارگونومی و سلامت

 ارگونومی در محیط بیمارستان و پرسنل پرستاری

 ایمنی مواد شیمیایی و سموم


 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225381-2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15