کمیته ها و بازدیدها
برگزاری کارگاه آموزشی تاب آوری در حوادث و تهدیدات در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه

1398/7/11 پنجشنبه

در تاریخ 98/07/10 راس ساعت 9 صبح کارگاه آموزشی تاب آوری در حوادث و تهدیدات با حضور آقای محمد کشاورز صفری مدیر امور عمومی ، خانم سارا عطاری مدیر دفتر پرستاری ، خانم یوسفی سوپروایزر آموزشی ، خانم مهندس پای بست مسئول بهداشت حرفه ای و آقای مهندس کیومرث کشاورز مسئول تاسیسات ،  بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان بوئین زهرا و جمعی از همکاران ستادی در ساختمان شماره 1 ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار برگزار گردید.

نسخه قابل چاپ