کمیته ها و بازدیدها
برنامه کمیته های دی ماه 1397

1397/9/25 يكشنبه

برنامه کمیته های دی ماه 97

دبیر کمیته

عنوان کمیته

تاریخ

خانم احمدزاده

مرگ و میر، عوارض، اسیب شناسی و نسوج

9/10/97

خانم احمدزاده

مرگ پری ناتال

خانم  بذری و خانم رامندی

احیا نوزادان، مرگ کودکان 1-59 ماهه

آقای جباربیگی

پایش و سنجش

خانم جهانبخشی و خانم آقاجانی

کنترل عفونت و بهداشت محیط

خانم رامندی

اورژانس،تریاژ،تعیین تکلیف

17/10/97

خانم پور علی

بانک خون

خانم دکتر زراعتکار و خانم مهندس روغنی

اقتصاد درمان و دارو درمان و تجهیزات پزشکی

آقای چلمبری

مدیریت خطرو حوادث

خانم حسین خانی

مدیریت اطلاعات سلامت