کمیته ها و بازدیدها
بازدید همکاران وزارت بهداشت از بخش دیالیز بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1397/9/19 دوشنبه

در تاریخ 97/09/18 راس ساعت 13 ، آقای دکتر اهرابی و آقای دکتر فرازمند همکاران محترم وزارت بهداشت و درمان و خانم نادری از معاونت درمان استان قزوین از بخش دیالیز بیمارستان امیرالمومنین(ع) بازدید کردند. در این بازدید آقای کشاورز صفری مدیر امور عمومی و خانم عطاری مدیر دفتر پرستاری ، در بخش دیالیز توضیحاتی در رابطه با بیماران و روند کار را ارائه نمودند. و آقای اهرابی از وزارت بهداشت در مورد مشکلات دیالیز ، کمبود دستگاه ، ساعت دیالیز بیماران از 3/5 ساعت به 4 ساعت ، کیت سنجش سختی آب RO ، و تحویل 3 دستگاه دیالیز به بیمارستان بحث و تبادل شد.  و در آخر بازدید ، با تعدادی از بیماران بستری و همراهان آنان گپ و گفت داشتند و نتیجه این گفتگو اعلام رضایت مراجعه کنندگان بود.