کمیته ها و بازدیدها
کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان امیرالمومنی(ع) تشکیل شد.

1397/9/14 چهارشنبه

در تاریخ 14/09/97 راس ساعت 9 صبح کمیته کنترل عفونت توسط خانم جهانبخشی دبیر مربوطه و کمیته بهداشت محیط توسط خانم آقاجانی ، با حضور آقای دکتر ابراهیمی رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین (ع) و به همراه جمعی از مسئولین بخش ها / واحدها در سالن کنفرانس برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه اقای دکتر ابراهیمی به آموزش ابعاد مختلف کیفیت پرداختند که بیان کردند 3 بعد اصلی کیفیت شامل تعریف کیفیت ، اندازهگیری و بهبود کیفیت می باشد و درمورد هرکدام به طور مفصل توضیحاتی دادند.

در این جلسه نحوه تفکیک زباله و جابجایی مواد عفونی و همچنین درباره استریل دستکش لاتکس و بهره وری دوباره آن بحث و گفت و گو شد.