اخبار
اعتبار بخشی بیمارستان امیرالمومنین(ع) توسط ارزیابان ارشد در سال 97 انجام شد.

1397/10/17 دوشنبه

در تاریخ 97/10/16  راس ساعت 9 صبح ، تیم بازدید کنندگان ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین جهت اعتبار بخشی بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان بوئین زهرا تشریف آورده بودند بازدید خود از واحدهای اداری و بخش های بستری و سرپایی شروع کردند.
در این بازدید سرکار خانم ملک نیازی ، آقای یوسفلی ، آقای مهندس احدی و آقای نصیری حضور پر رنگی داشتند. و آقای دکتر ابراهیمی رئیس محترم بیمارستان ،خانم عطاری مدیر پرستاری و آقای کشاورز صفری مدیر امور عمومی در بخش ها / واحدها حضور داشتند و موضوع را از نزدیک پیگیری میکردند.