اخبار
معرفی کارمندان نمونه فصل تابستان سال 1397

1397/10/15 شنبه

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد       به گیتی نام خود را جاودان کرد

سركار خانم  اعظم جهانبخشی
شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع) 
- سی سی یو  سرپرستار محترم بخش

      به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری سرکارعالی با کارکنان و مسئولین ، احترام و اکرام ارباب رجوع ، شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل تابستان سال 1397 معرفی می نمایم. امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.

 

جناب آقای هادی محمدخانی

انتظامات -شاغل در بیمارستان امیرالمنین (ع)

           به رسم یاد بود و به پاس قدردانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری جنابعالی  با کارکنان ، مسئولین و  احترام و اکرام ارباب رجوع ، برای سعادت و پیشرفت این مرکز شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل تابستان سال 1397 معرفی می نمایم. امید است در تمام مراحل زندگی موفق باشید.