اخبار
کمیته طب انتقال خون توسط خانم پور علی(کارشناس ارشد میکروبیولوژی) در سالن کنفرانس برگزار گردید.

1396/6/2 پنجشنبه

در تاریخ 96/06/01 راس ساعت 12 کمیته طب انتقال خون توسط خانم پورعلی(کارشناس ارشد میکروبیولوژی) به همراه رئیس محترم بیمارستان جناب آقای دکتر ابوالفضل ابراهیمی ، مدیر دفتر پرستاری سرکار خانم نادری ، مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر صباغ  ، جمعی از پزشکان متخصص و پزشک عمومی و مسئولین محترم بخش ها  در سالن کنفرانس برگزار گردید.

* جهت نمایش گالری تصاویر کلیک نمائید.