اخبار
استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب برای ایجاد وگسترش فضای سبز محوطه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1396/5/29 يكشنبه

با توجه به راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان در سال گذشته با هزینه ای معادل 300 میلیون ریال این مرکز موفق شد جهت توسعه فضای سبز بیمارستان از اب خروجی این تصفیه خانهکه دارای استانداردهای لازم محیط زیستی است و در آزمایشات صورت گرفته شرایط مطلوبی دارد با ایجاد اساستخر ذخیره آب و راه اندازی منبع آب بیمارستان استفاده نمائید. با شرایط کم آبی منطقه استفاده از این آب برای فضای سبز که لازمه هر مرکز درمانی است نوعی آینده نگری محسوب میشود.