معرفی کارمندان نمونه فصل پائیز سال 1397

1397/10/15 شنبه

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد       به گیتی نام خود را جاودان کرد

سركار خانم فریده امینی

کارشناس محترم مامایی - شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع)    

           به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری سرکارعالی با کارکنان ، مسئولین و احترام و اکرام به ارباب رجوع برای پیشرفت این مرکز شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل پاییز سال 1397 معرفی می نمایم. امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.

 

جناب آقا محمد خدابنده لو

همکار محترم شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع)    

           به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری جنابعالی با کارکنان ، مسئولین و احترام و اکرام به ارباب رجوع ، برای سعادت و  پیشرفت این مرکز شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل پاییز سال 1397 معرفی می نمایم . امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.