برگزاری اولین کمیته استانی انتقال خون
در تاریخ 05/07/96 اولین کمیته استانی انتقال خون که در محل استانداری قزوین و با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید از عملکرد بیمارستان امیرالمومین(ع) و بانک خون این مرکز در خصوص ارتقاء کیفیت بانک خون و کاهش میزان هدر رفت خون های دریافتی تقدیر و تشکر شد . همچنین در این جلسه اقای دکتر مهرام رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی  قزوین نسبت به تامین منابع مالی برای دستگاهای مورد نیاز بانک خون بیمارستان امیرالمومنین(ع) قول مساعدت دادند.
 
امتیاز دهی