معرفی آقای سعید انصاری به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل بهار سال 1396

1396/6/4 شنبه

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد       به گیتی نام خود را جاودان کرد
جناب آقای  سعید انصاری مسئول محترم انبار
شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع)
           به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری جنابعالی با کارکنان و مسئولین و  احترام و اکرام به ارباب رجوع ، شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل بهار سال  1396 معرفی می نمایم . امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.

      دکتر ابوالفضل ابراهیمی
رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع)