اخبار

معرفی آقای سعید انصاری به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل بهار سال 1396

معرفی آقای سعید انصاری به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل بهار سال 1396
هر آن کس خدمت جانان به جان کرد       به گیتی نام خود را جاودان کرد
جناب آقای  سعید انصاری مسئول محترم انبار
شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع)
           به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری جنابعالی با کارکنان و مسئولین و  احترام و اکرام به ارباب رجوع ، شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل بهار سال  1396 معرفی می نمایم . امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.

      دکتر ابوالفضل ابراهیمی
رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع)
بيشتر