فرم الکترونیکی پرسشنامه بررسی شاخص درصد رضایت کادر پرستاری - اداری از وضعیت شغلی خود

 فرم الکترونیکی نظام پیشنهادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

 فرم الکترونیکی ارزیابی وضعیت - رسیدگی به شکایات

 فرم الکترونیکی 
ارتباط با رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر دفتر پرستاری بیمارستان امیرالمومنین(ع) فرم الکترونیکی نظرات، پیشنهادات و انتقادات بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 فرم رضایتمندی ارباب رجوع از واحدهای اداری (طرح تکریم ارباب رجوع)

 فرم رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستانی

 فرم رضایت سنجی بیماران بخش رادیولوژی

 فرم رضایت سنجی رضایت سنجی بیماران سرپایی

 فرم رضایت سنجی بیماران اورژانس

 کارت تکریم بیماران در بیمارستان امیرالمومنین(ع) 1

 کارت تکریم بیماران در بیمارستان امیرالمومنین(ع) 2

 
آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس:  (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15
1