اورژانس

 پروفایل بخش اورژانس

 معرفی بخش اورژانس

 فرآیند های بخش اورژانس

 بیماری هاری چیست؟

 روشهای اکسیژن تراپی

 شرح وظایف اعضای بحران

 شرح وظایف پرسنل اورژانس

 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15