آزمایشگاه
                                           واحد آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

  پروفایل پرسنل

  معرفی آزمایشگاه

  منشور حقوق بیمار

 منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

 راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی 

  چارت سازمانی آزمایشگاه

  ایمنی و بهداشت آزمایشگاه

  فلوچارت جوابدهی در آزمایشگاه

 راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته

  شرح وظایف بخش هماتولوژی آزمایشگاه

  جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه

  فرآیند پذیرش بیماران سرپایی در آزمایشگاه

  شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه

  الگوریتم درخواست خون توسط پزشک متخصص

  فرآیند شستشو و استریلیزاسیون وسایل شیشه ای

  شرح وظایف بخش سرولوژی و بیوشیمی آزمایشگاه

  لیست آزمایشات مربوط به گروه های مختلف و زمان انجام آنها
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (230) آزمایشگاه
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15