متون عمومي
                                           واحد آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

  پروفایل پرسنل

  معرفی آزمایشگاه

  منشور حقوق بیمار

   چارت سازمانی آزمایشگاه

  ایمنی و بهداشت آزمایشگاه

  فلوچارت جوابدهی در آزمایشگاه

 راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته

  شرح وظایف بخش هماتولوژی آزمایشگاه

  جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه

  فرآیند پذیرش بیماران سرپایی در آزمایشگاه

  شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه

  الگوریتم درخواست خون توسط پزشک متخصص

  فرآیند شستشو و استریلیزاسیون وسایل شیشه ای

  شرح وظایف بخش سرولوژی و بیوشیمی آزمایشگاه

  لیست آزمایشات مربوط به گروه های مختلف و زمان انجام آنها
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (230) آزمایشگاه
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15