متون عمومي
شرح وظایف بخش سرولوژی و بیوشیمی آزمایشگاه
1.انجام کنترل کیفی داخلی بیوشیمی (دادن سرم کنترل به دستگاه) و معرفها و آنتی ژنهای سرولوژی بصورت روزانه
2.انجام صحیح و دقیق تستها و مستند سازی های لازم
3.انجام تستهای سرولوژی و تعیین تیتر آنها
4.تسلط کامل بر روی دستگاه و برطرف کردن مشکلات جزئی در صورت نیاز
5.انجام کالیبراسیون دستگاه در صورت نیاز
6.انجام تست های اورژانسی در اسرع وقت
 
فايلها
شرح وظايف بخش سرولوژي و بيوشيمي آزمايشگاه.docx 10.704 KB