متون عمومي
                                           شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه

شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه

1.تهیه محیط های کشت

2.انجام کنترل کیفی به موقع محیط های کشت،دیسکهای آنتی بیوگرام،معرفهای میکروب شناسی و رنگ گرم

3.نگهداری صحیح محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام

4.انجام صحیح تست های افتراقی و آنتی بیوگرام

5.نگهداری صحیح سوش های میکروبی و ساب کالچر به موقع آنها

6.پایش دمای یخچال و انکوباتور

7.سرعت ودقت لازم در انجام وظایف محوله و انجام صحیح مستند سازیهای لازم

8.تشخیص صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی

فايلها
شرح وظايف بخش ميکروب شناسي آزمايشگاه.docx 11.223 KB