متون عمومي
شرح وظایف بخش هماتولوژی آزمایشگاه:
1.انجام روزانه تستهای کراس مچCBC,PT,PTT,BG&Rh,PBS,Retic,G6PD,Coombs(Direct & Indirect),Plt,
2.انجام روزانه کنترل کیفی داخلی از قبیل انجام خون کنترل و رسم چارت
3.شستشوهای روزانه و دوره ای دستگاه
4.تهیه لام خون محیطی
5.توانایی تشخیص صحیح اسمیر خون محیطی
6.انجام صحیح مستند سازیهای لازم

فايلها
شرح وظايف بخش هماتولوژي آزمايشگاه.docx 13.838 KB