متون عمومي

             چارت سازمانی آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 

 

     مسئول:

دکترمهناز ربیعی

 

 

 

 

 

 

سوپروایزر:

حمزه امیــــــدوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوشیمی خون:

 

حســـین میرزایی

 

سعید قلی پور

 

 

هورمون:

 

 

حمزه امیـــــــدوار

 

 

هماتولوژی:

 

الهام آقامحمدی

 

سعید قلی پور

 

 

میکروبشناسی:

 

الهام آقامحمدی

 

حسین میرزایی

 

 

 

بانک خون:

 

حمزه امیدوار

 

 

 

سرولوژی:

 

بتول دومیری

 

 

حسین پاکروان

 

 

بیوشیمی ادرار:

 

 

حسین پاکروان

 

بتول دومیری

 

 

مسئول ایمنی :

 

 

حســــین میرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش آزمایشگاه:

 

علی محمـــدخانی

 

 

 

 

خدمات ازمایشگاه:

 

اصغر اکبری

 

 

 

فايلها
چارت سازماني آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين 1.docx 18.47 KB