متون عمومي
                                  شرح وظایف دکتر دارو ساز

شرح وظایف دکتر داروساز در بیمارستان:
1.             اجرای مصوبات و شرکت در جلسه کمیته دارو و درمان و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان.
2.             هماهنگی با امور مالی بیمارستان، مدیریت و برنامه ریزی جهت کنترل گردش کالا و مالی اقلام بخش خدمات دارویی.
3.             هماهنگی با مدیریت و امور مالی بیمارستان و برنامه ریزی جهت بودجه بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع.
4.             مدیریت و نظارت بر عملکرد روزمره کارکنان بخش خدمات دارویی بیمارستان.
5.             ارائه گزارشات دوره ای از بهره وری بخش خدمات دارویی به مدیریت بیمارستان.
6.             برنامه ریزی سازماندهی و هدایت سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی بخش خدمات دارویی بیمارستان.
7.             برنامه ریزی و مدیریت جهت تأمین مقادیر کافی و به موقع از دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان. 
8.             نظارت بر رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کلیه کارکنان تحت امر.
9.             تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت.
10.     برنامه ریزی، مدیریت نظارت بر ایجاد و نگهداری منظم پرونده دارویی بیماران بستری و بایگانی اسناد و مدارک مالی بخش خدمات دارویی.
11.     ارتباط مستمر متقابل با حوزه نظارتی قانونی (معاونت/مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی متبوع) جهت اجرای دستورالعمل ها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارائه پیشنهادات مرتبط.
12.     تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای سالیانه و با همکاری سوپروایزرآموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادر درمانی بیمارستان.
13.         همکاری لازم جهت اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران و حوزه تعالی .
14.     پیگیری مستمر و ارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون HIS بیمارستان جهت به روز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده در بخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخش ها.
15.         مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فارماکوپه طی دوره های زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان و حوزه نظارتی.
16.         فعال نمودن کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو با هماهنگی کمیته دارو و درمان زیر نظر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو.
شرح وظایف مسئول فنی داروخانه
1.       نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری، توزیع، نسخه نویسی و نسخه پیچی و تحویل دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بیمارستان.
2.             ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان.
3.       بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی.
4.       بازرسی های ادواری از انبارها، استوک بخش ها، ترالی های احیاء و سایر محل های نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی.
5.             ساخت داروهای ترکیبی.
6.             آماده سازی فرآورده های تزریقی و ترکیب فرآورده های دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم).
7.             آموزش، پژوهش و شرکت در برنامه های آموزشی و پژوهشی.
8.             رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله.
9.             شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان حسب لزوم با تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی.
10.         دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها (ADR) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR معاونت متبوع.
11.         تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف.
12.         ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی.
13.         ارائه طرح ها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی.
14.         تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی جهت طرح در کمیته دارو و درمان.
15.         تهیه نسخ و مستندات جهت طرح در زیر کمیته­های تجویز و مصرف منطقی دارو.
16.         کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی.
17.         پیگیری اجرای قوانین، ضوابط و دستورالعمل های صادره از حوزه نظارتی
 
 
فايلها
داروخانه داخلي بيمارستان اميرالمؤنين.docx 18.627 KB