متون عمومي
                                                             اهداف انبار داروئی
اهداف انبار دارویی:
1) نیازسنجی و سفارش اقلام مورد نیاز و تحویل به موقع آن به بخش های درمانی.
 2) سفارش به موقع اقلام درخواست شده که فاقد موجودی در انبار می باشد.
 3) کنترل ورودی و خروجی کالا از انبار.
 4) ارائه خدمات مناسب و به موقع به بیماران جهت تهیه اقلام دارویی و تجهیزاتی.
 مسئولیت ها:
 انباردار:
- کنترل موجودی انبار
- کنترل ورود و خروج کالا
- پیگیری درخواست های خرید
- پاسخگویی به بخشها
- رسید فاکتورهای خرید کالا
- حواله خروج از انبار
- بایگانی مدارک
- مرتب نمودن و قراردادن مناسب کالا در قفسه ها
- تحویل گرفتن کالا از شرکتها
- تحویل کالا به بخشها طبق حواله خروج از انبار و پیگیری امضای حواله ها
 شیوه درخواست از انبار:
کلیه اقلام دارویی مورد نیاز بخشها با تکمیل فرم درخواست از انبار و درج امضای مورد نیاز شامل: درخواست کننده، دفتر پرستاری، امور اداری، ریاست بیمارستان (در مورد اقلام تجهیزات پزشکی، امضای مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان الزامی می باشد همچنین امضای ریاست فقط در مورد اقلام غیر مصرفی لازم می گردد)، از انبار درخواست می گردد.
 اقلام مربوط به هتلینگ بیمارستان که در صورتحساب بیمار لحاظ نمی گردد و در سیستم HIS ثبت گردیده است، طبق پرینت هفتگی هربخش محاسبه گردیده و به همان اندازه تحویل بخش می گردد.
 اقلام موجود، طی صدور حواله انبار، از انبار خارج گردیده و به امضای مسئول بخش رسیده و در نهایت در بایگانی انبار بایگانی می گردد.
در مورد اقلامی که در انبار موجود نمی باشد، انباردار پس از تکمیل فرم درخواست خرید در دو نسخه و گرفتن امضاهای مربوطه، درخواست را تحویل واحد تدارکات داده و برگه دوم درخواست توسط مسئول تدارکات امضا و در انبار بایگانی می گردد.
ساعت کار انبار به صورت اداری و 7 الی 14 میباشد.
 
فايلها
اهداف انبار دارويي.docx 16.556 KB