متون عمومي
                            دستورالعمل رعایت حقوق تغذیه ای بیمار

دستورالعمل رعایت حقوق تغذیه ای بیمار
هدف از این دستورالعمل تبیین حقوق تغذیه ای بیمار و مشخص نمودن راههای حفظ ایمنی تغذیه ای و رعایت حقوق بیمار در این زمینه می باشد . مدیریت بیمارستان بایستی اطمینان حاصل نماید که سرویس های غذایی و مراقبت های تغذیه ای به صورت ایمن به بیمار رسانده می شود.مراقبت تغذیه ای ضعیف می تواند ایمنی بیماران را در بیمارستان تهدید نماید . حفظ ایمنی بیمار مستلزم یک کار منضبط تیمی است و نمی تواند فقط توسط یکی از اعضای تیم به طور کامل اجرا شود .
تعاریف :
ایمنی تغذیه ای بیمار : رساندن سرویس های غذایی و مراقبت های تغذیه ای به صورت ایمن در طول دوران بستری و آموزش بیمار یا خانواده او در زمان ترخیص .
موارد تهدید کننده ی ایمنی تغذیه ای عبارتند از : خفگی در طول غذاخوردن ، دهیدراسیون ، ادامه وضعیت NPO ، رژیم غذایی نامناسب ، سرویس های ناکارآمد توزیع غذا ( عدم تناسب غذای داده شده با رژیم غذایی توصیه شده برای بیمار ) ، تغذیه مصنوعی غلط یا ناکافی ، از دست دادن وعده های غذایی یا انتقال مراقبت تغذیه ای به شیوه نامناسب              ( عدم آموزش مناسب در زمان ترخیص یا در زمان بستری )
انتقال رژیم غذایی : منظور از انتقال رژیم غذایی تغییر رژیم بیمار از حالتی به حالت دیگر می باشد مثلا" از حالت NPO به رژیم مایع صاف یا از رژیم مایع کامل به رژیم نرم یا معمولی
26.15.1 مدیریت بیمارستان بایستی کلیه زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت حفظ حقوق بیمار در زمینه تغذیه ای را فراهم نماید .
26.15.2 مدیریت واحد تغذیه بایستی با هماهنگی دفتر حاکمیت بالینی برنامه های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل در زمینه ایمنی تغذیه ای بیمار در نظر بگیرد .
26.15.3مسئول تغذیه موظف است ضمن کنترل دقیق موارد آماده سازی مواد اولیه ، بر پخت و توزیع غذا نیز نظارت کافی داشته باشد .
26.15.3.1 مسئول تغذیه موظف است ضمن هماهنگی با بخش های بستری نسبت به تکمیل فرم های مربوط به خدمات تغذیه بالینی اقدام نماید .
26.15.4 مسئولین بخش ها بایستی ضمن کنترل دقیق رژیم غذایی بیماران از بروز موارد تهدید کننده ی ایمنی تغذیه ای بیمار جلوگیری نمایند .
26.15.4.1 پرسنل توزیع غذا موظفند لیست رژیم غذایی ثبت شده در سیستم HIS را جهت کنترل نهایی ( اصلاح یا کنترل رژیم های غذایی بیماران ) به پرستار تحویل نمایند .
26.15.4.2 منظور از کنترل نهایی ثبت دقیق موارد NPO ، انتقال رژیم غذایی ، عدم حضور بیمار بر بالین ( خارج شدن از بخش به دلایل شخصی یا انجام سایر فرآیندهای تشخیصی و درمانی ) می باشد . بدیهی است برنامه ریزی خدمات تشخیصی ( عکسبرداری ، سونوگرافی ، فیزیو تراپی و ... ) باید به گونه ای باشد که کمترین تداخل را با دریافت وعده های غذایی بیمار داشته باشد .
26.15.5 پرستار بخش موظف است پس از ثبت موارد درخواستی فوق الذکر نسبت به تایید فرم ( امضاء یا مهر ) اقدام نماید .
26.15.5.1 مسئول بخش موظف است ضمن اطلاع موارد عدم حضور بیمار در بخش به سرپرست توزیع غذا ، اقدامات لازم را برای دریافت وعده غذایی از دست رفته در ساعتهای بعد انجام دهد .
26.15.6پرسنل توزیع غذا موظفند توزیع رژیم غذایی را بر اساس لیست تایید و امضاء شده توسط بخش انجام دهند بدیهی است مسئولیت توزیع غلط رژیم های غذایی یا توزیع بر اساس لیست تایید نشده بر عهده سرپرست توزیع غذا در آن شیفت خواهد بود .
26.15.7 در موارد پذیرش بیماران جدید ، مسئول آشپزخانه موظف است تا زمان موجود بودن غذا نسبت به تحویل غذا به بیمار اقدام نماید. مسئولیت هماهنگی دریافت غذا با مسئول شیفت میباشد.
26.15.7.1 در موارد محدود بودن تعداد غذای موجود در زمان پذیرش بیمار جدید خارج از ساعت توزیع غذا ،اولویت دریافت غذا با بیمار است.
26.15.8 در مواردی که به دلیل خالی نبودن تخت بیمار بایستی ساعاتی رادر اورژانس بستری باشد مسئول شیفت موظف است آمار رژیم بیماران را به مسئول آشپزخانه اعلام نموده و نسبت به دریافت غذا اقدام نماید.


    
فايلها
دستورالعمل رعايت حقوق تغذيه اي بيمار.docx 14.613 KB