متون عمومي
                               دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره تغذیه

هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص نمودن فرایند تشکیل پرونده و انجام خدمات مشاوره تغذیه بیماران  دیابتی در پلی کلینیک تخصصی بیمارستان ضیایی است.

مخاطبین این دستورالعمل پزشکان متخصص،پزشکان مراکز بهداشتی درمانی،پذیرش درمانگاه ، کارشناس واحد دیابت و کارشناس تغذیه هستند.

26.14.1 کارشناس تغذیه موظف است با هماهنگی مدیریت کلینیک تخصصی  نسبت به تعیین روز یا روزهایی از هفته برای انجام مشاوره بیماران اقدام نماید.

26.14.2 مدیریت پلی کلینیک موظف است اقدامات لازم را جهت اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی درمانی و پزکان واحد دیابت در خصوص نحوه فعالیت واحد دیابت به انجام برساند.

26.14.3 بیماران دیابتی بایستی با در دست داشتن برگه ارجاع از مراکز درمانی یا معرفی نامه پزشکان بخش خصوصی (مطب) جهت اخذ نوبت به صورت تلفنی یا مراجعه حضوری اقدام نمایند.

26.14.4 پذیرش درمانگاه موظف است نسبت به راهنمایی بیماران به واحد دیابت جهت تشکیل پرونده  اقدام نماید.

26.14.4.1 در خصوص بیمارانی  که قبلا" در واحد دیابت تشکیل پرونده داده اند مسئول واحد دیابت موظف است نسبت به تحویل پرونده در زمان مراجعه بیمار اقدام نماید.

26.14.5 مسئول واحد دیابت موظف است پرونده دیابت را با درج مشخصات درخواستی در آن به صورت دقیق تکمیل نماید.

26.14.5.1 هر بیمار در کلینیک دیابت شماره پرونده خاص خود را داردکه در این پرونده مشخصات فردی و سایر موارد مربوط به بیماری ، معاینه فیزیکی،داروهای مصرفی و عادات غذایی با جزئیات شرح داده شده است. شماره پرونده،نام،آدرس و شماره تلفن هر بیمار در دفتر راهنمای کلینیک ثبت میگردد.

26.14.6 پس از تکمیل پرونده توسط مسئول دیابت ،کارشناس تغذیه موظف است نسبت به انجام مشاوره تغذیه برای بیمار اقدام نماید.

26.14.6.1 کلیه اقدامات انجام گرفته در زمینه خدمات مشاوره برای بیمار بایستی به طور کامل در پرونده بیمار ثبت گردد .

26.14.7 کارشناس تغذیه موظف است پس از انجام خدمات مشاوره ای برای بیمار و ثبت در پرونده ، بیمار را جهت ویزیت پزشک متخصص راهنمایی نماید.

26.14.8 پزشک متخصص پس از معاینه بیمار بایستی کلیه اقدامات درمانی انجام گرفته برای بیمار را در پرونده دیابت و برگ ارجاع بیمار ثبت نماید.

26.14.8.1 در صورت صلاحدید پزشک متخصص مبنی بر ارجاع بیمار به سایر متخصصین جهت انجام معاینات چشم،قلب و کلیه ،پزشک متخصص بایستی با تکمیل فرم درخواست ارجاع ، بیمار را جهت سایر معاینات راهنمایی نماید.

26.14.8.2 بیمار بایستی با هماهنگی پذیرش درمانگاه نسبت به اخذ نوبت و مراجعه در زمان داده شده اقدام نماید.

26.14.9 بیمار بایستی پس از انجام معاینات و ویزیت پزشکی پرونده را مجددا" به واحد دیابت تحویل نماید.

فايلها
دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره تغذيه.docx 13.988 KB