متون عمومي
                                          دستورالعمل توزیع غذای پرسنل


هدف از این دستورالعمل تبیین فرآیند توزیع غذای پرسنل در شیفتهای LD ، شب و شب صبح می باشد .
مخاطبین این دستورالعمل کلیه پرسنل بیمارستان در شیفت های ذکرشده ، دفتر پرستاری ، سوپروایزر ، کارشناس تغذیه و پرسنل آشپزخانه می باشند .
26.8.1پرسنل بیمارستان در شیفت های LD می توانند به صورت رایگان از وعده غذایی ناهار و پرسنل شیفت های عصر و شب و شیفت شب می توانند از وعده های غذایی شام و صبحانه نیز استفاده نمایند .
26.8.2در صورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کاری پرسنل ، با هماهنگی دفتر پرستاری باید مراتب به آشپزخانه اطلاع داده شود .
26.8.3                     کلیه پرسنل موظفند جهت صرف غذا به سالن غذاخوری مراجعه نمایند .
26.8.4صرف غذا در بخش های بیمارستان فقط در موارد خاص و منوط به هماهنگی و موافقت سوپروایزر بیمارستان خواهد بود . بدیهی است سوپروایزرها هم فقط در موارد خاص و ویژه باید اقدام نمایند .
26.8.5ساعات کار سالن غذاخوری در هر نیمسال با هماهنگی مدیر و مترون بیمارستان ، توسط واحد تغذیه اعلام خواهد شد .
26.8.6این دستورالعمل با توجه به سیاست های بیمارستان و پس از طرح در کمیته تغذیه قابل تغییر خواهد بود .

فايلها
دستورالعمل توزيع غذاي پرسنل.docx 15.44 KB