متون عمومي
                           دستورالعمل توزیع غذای بیمار و همراه

این دستورالعمل در جهت تبیین قوانین توزیع غذای بیمار و همراهان در بخش های بستری و حداکثر تلاش برای تامین ایمنی بیمار در زمینه تغذیه ای تدوین شده است .
مخاطبین این دستورالعمل مسئولین بخش های بستری ، پرسنل پرستاری ، کارشناس تغذیه و پرسنل توزیع غذا می باشند .
26.7.1 آمار رژیم بیماران بستری در بخش ها و همراهان بیماران بایستی در سه نوبت ، مطابق دستور پزشک در پرونده  بیمار ، در سیستم HIS ثبت گردد .
26.7.1.1پرسنل بخش موظفند آمار صبحانه را حداکثر تا ساعت 5:30 دقیقه صبح ، ناهار را حداکثر تا ساعت 11 صبح و آمار شام را حداکثر تا ساعت 17:30 دقیقه در سیستم ثبت نمایند  .
26.7.1.2 در صورت عدم ثبت اطلاعات در زمان مقرر توسط بخش ، آشپزخانه مسئولیتی در قبال تحویل غذا به بخش ندارد و مسئولیت عدم ثبت یا اشتباه در ثبت اطلاعات ، بر عهده مسئول بخش در هر شیفت خواهد بود .
26.7.1.3 ثبت اطلاعات در سیستم HISبایستی در کلیه روزهای کاری و تعطیل هفته صورت گیرد .
26.7.2 پرسنل توزیع غذا موظفند پرینت اطلاعات ثبت شده را هنگام توزیع غذا در بخش به همراه داشته باشند .
26.7.3 مسئول توزیع غذا موظف است قبل از شروع توزیع غذا برگه رژیم بیماران را جهت ثبت آخرین تغییرات ( ترخیص ، بیمار پذیرش شده ، تغییر رژیم غذایی بیمار)  به مسئول بخش تحویل نماید .
26.7.3.1 در صورتی که بیماران ترخیص شده در زمان توزیع غذا بخش را ترک نکرده باشند ، بایستی آمار این بیماران با ذکر وجود همراه یا عدم وجود آن در اختیار پرسنل آشپزخانه قرار گیرد .
26.7.3.2  منظور از بیمار پذیرش شده بیماری است که پس از ثبت اطلاعات رژیم غذایی در بخش پذیرش شده است . نام بیمار به همراه رژیم غذایی ، شماره تخت یا اتاق و  وجود یا عدم وجود همراه بایستی در برگه رژیم ثبت گردد .
26.7.3.3  پرستار بخش موظف است در صورت تغییر رژیم غذایی بیمار توسط پزشک معالج ، تغییرات را در برگه رژیم اعمال نماید .
26.7.3.4 پرستار بخش موظف است فرم را پس از اصلاح و ثبت آخرین تغییرات مهر و امضا نموده و جهت توزیع غذا به پرسنل آشپزخانه تحویل نماید .
26.7.4 در صورت حضور بیماران مبتلا به بیماری های عفونی و واگیردار( سل ، هپاتیت ، ایدز یا سایر بیماریها به تشخیص پزشک معالج ) ، موارد بایستی توسط بخش به پرسنل توزیع غذا اطلاع داده شود تا غذا در ظروف یکبار مصرف به بیمار تحویل گردد . مسئولیت انجام  این مورد بر عهده مسئول شیفت خواهد بود .
26.7.5 در صورتیکه بیمار جهت انجام آزمایشات ، مشاوره یا عکسبرداری بر بالین خود حضور نداشته باشد ، پرستار بایستی عدم حضور بیمار و همراه او را به پرسنل توزیع غذا اطلاع دهد تا غذای بیماران فوق الذکر نگهداری و پس از بازگشت بیمار تحویل گردد . مسئولیت اجرای این بند به عهده مسئول شیفت خواهد بود .
26.7.6 ملاک تحویل غذا به همراه بیمار ، ثبت همراه در سیستم HIS است . در صورتیکه در سیستم برای بیمار همراه ثبت نشده باشد آشپزخانه مسئولیتی در قبال تحویل غذا نداشته و مسئولیت نارضایتی بیمار با مسئول شیفت خواهد بود .
26.7.7پرسنل توزیع غذا موظفند غذای بیماران را مطابق رژیم تجویز شده توسط پزشک معالج که توسط بخش در سیستم HIS ثبت شده را به بیمار تحویل دهند .
26.7.7.1 مسئولیت عدم تحویل رژیم غذایی صحیح به بیمار بر طبق لیست تأیید شده توسط بخش ، بر عهده سرپرست توزیع غذا در آن شیفت خواهد بود .
26.7.8 پرسنل توزیع غذا موظفند پس از پایان توزیع غذا ، برگ اطلاعات رژیم غذایی را جهت بایگانی به مسئول تغذیه تحویل نمایند .
26.7.9 در صورتی که مدت بستری بیمار دربخش اورژانس بیش از 6 ساعت به طول انجامد ، مسئول شیفت اورژانس موظف است با هماهنگی آشپزخانه جهت دریافت غذای بیمار اقدام نماید .
26.7.10 این دستورالعمل با توجه به سیاست های بیمارستان و پس از طرح در کمیته تغذیه قابل تغییر خواهد بود .

فايلها
دستورالعمل توزيع غذاي بيمار و همراه.docx 19.305 KB