متون عمومي

                                      برنامه غذایی ماهیانه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 
برنامه غذایی آذر ماه 1394

 برنامه غذایی دی ماه 1394

 برنامه غذایی بهمن ماه 139

 برنامه غذایی اسفند ماه 1394


 برنامه غذایی فروردین ماه 139

 برنامه غذایی اردیبهشت ماه 1395

 برنامه غذایی خرداد ماه 1395

 برنامه غذایی ماه مبارک رمضان

 برنامه غذایی تیر ماه 1395

 برنامه غذایی مرداد ماه 1395

 برنامه غذایی شهریور ماه 1395

 برنامه غذایی مهر ماه 1395

 برنامه غذایی آبان ماه 1395

 برنامه غذایی آذر ماه 1395

 برنامه غذایی دی ماه 1395

 برنامه غذائی بهمن ماه 1395

 برنامه غذائی اسفند ماه 1395

 برنامه غذایی فروردین ماه 1396

 برنامه غذایی اردیبهشت ماه 1396

 برنامه غذایی خرداد ماه 1396

 برنامه غذایی خرداد ماه رمضان 1396

 برنامه غذایی تیر ماه 1396

 برنامه غذایی دی ماه 1396

 برنامه غذایی بهمن ماه 1396

 برنامه غذایی اسفند ماه 1396

برنامه غذایی اردیبهشت ماه 1396


 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15