متون عمومي

کاربر گرامی اگر با ارسال فرم صفحه بروز شد مجدد اطلاعات را پرکنید و یا از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید
فرم

فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر دفتر پرستاری
نام:
نام خانوادگی:
نام واحد یا بخش محل فعالیت
تلفن همراه:
نظرات ، انتقادات و پیشنهادات